Restrukturyzacja w dobie pandemii

W dobie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 duża część przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonego biznesu, znalazła się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Konsekwencje pandemii będą odczuwalne jeszcze przez kilka lat, co znacząco może zmienić sytuację gospodarki zarówno w skali mikro jaki makroekonomicznej.

Jednym z podstawowych zadań Państwa jest utrzymanie płynności finansowej, co jest niemożliwe w sytuacji, w której ze względów bezpieczeństwa większość rynku została zamrożona i pozbawiona możliwości generowania przychodów.

Należy bezwzględnie pamiętać, iż około 50 % Polskiego PKB jest generowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten największy segment gospodarki zatrudnia przeszło 10 mln Polaków a to właśnie ten segment najbardziej odczuwa skutki aktualnych ograniczeń. 

Skala problemu, z którym Państwo i przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć jest na ten moment trudny do oszacowania, ze względu na bardzo znaczące kooperacje procesów transakcyjnych, które zostały w znaczący sposób zachwiane.

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Państwa, jednak jest ona znacząco ograniczona, a jej zakres nie doprowadzi do poprawy kondycji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstw w okresie długoterminowym. Rządowy program tarczy antykryzysowej traktować jako pomoc doraźną do utrzymania minimalnych struktur operacyjnych, na bazie których będzie możliwy ponowny rozwój utraconego potencjału.Należy jednak znacząco podkreślić, iż w 2016 r. rząd Polski wprowadził do życia ustawę restrukturyzacyjną, której celem jest działanie przeciwupadłościowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.Proces restrukturyzacji sądowej to realna, kompleksowa pomoc dla przedsiębiorstw, które funkcjonują i posiadają wszelkie możliwości operacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej. To pomoc, która może zostać przyznana nie tylko w okresie panującej pandemii, ale w każdej sytuacji, w której przedsiębiorca nie z własnej winy znalazł się na skraju upadłości.W celu ochrony przedsiębiorstw ustawodawca określił 4 tryby restrukturyzacyjne, które w zależności od skali problemu można wprowadzić pod warunkiem spełnienia określonych przedmiotową ustawą wymogów:
1. Postępowanie o zatwierdzenie układu: • umożliwia zawarcia układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika, bez udziału sądu; • Może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
2. Przyspieszone postępowanie układowe: • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli w trybie uproszczonym; • może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
3. Postępowanie układowe:• umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli;• może być prowadzone, jeżeli suma zadłużenia wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem przekracza 15 % sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
4. Postępowanie sanacyjne:• postępowanie umożliwia dłużnikowi przeprowadzenia działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli• działania sanacyjne są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie jego zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.
Dzięki układowi dłużnik może osiągnąć między innymi:
• nowy harmonogram spłat zobowiązań dostosowany do możliwości finansowych;
• umorzenie odsetek, kar umownych w zakresie niezbędnym do uzyskania celu restrukturyzacyjnego;
• umorzenie częściowe kapitału w zakresie niezbędnym do uzyskania celu restrukturyzacyjnego;
• zabezpieczenie umów przed wypowiedzeniem (w tym umów leasingowych i kredytowych);
• zabezpieczenie majątku, niezbędnego do prowadzenia działalności, przed egzekucją;
• zwolnienie kont bankowych spod egzekucji;• wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności i jej optymalizacji. Postępowanie restrukturyzacyjne pomimo swych olbrzymich możliwości jest niestety jednym z najbardziej sformalizowanych postępowań sądowych. 
 
Przed uzyskaniem pomocy, należy przeprowadzić szczegółowy audyt przedsiębiorstwa, określić punkty krytyczne oraz możliwości danej firmy, a także stworzyć model finansowy, który da rękojmię możliwości zrealizowania celów restrukturyzacyjnych.Dodatkowo należy spełnić, wszelkie wymogi formalno-prawne wniosku określone ustawą. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, Kancelaria Prawna WHAT.NOW® od samego początku wejścia w życie ustawy restrukturyzacyjnej, wyspecjalizowała się w przedmiotowych postępowaniach i kompleksowo przygotowuje przedsiębiorców do wdrożenia stosownego trybu postępowania, na każdym z etapów. Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!