Restrukturyzacja firm, rolnictwa
i osób fizycznych

Nieprzewidziane koszty, nagły spadek liczby zleceń, panująca pandemia mogą skutecznie pokrzyżować plany operacyjne Twojej działalności.

Moim priorytetem jest przywrócenie płynności finansowej Twojej firmy. Wiem, że na większość swoich problemów zwyczajnie nie miałeś wpływu. Gdy w firmie coraz bliższe staje się zagrożenie niewypłacalnością należy działać szybko i zdecydowanie z pewnym partnerem biznesowym. 

Moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Kancelarii Prawnej what.now® i obsługi Klientów daje mi przewagę do skutecznego poprowadzenia Twojego postępowania restrukturyzacyjnego. Uzyskany tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2020 oraz 2021 zobowiązuje mnie do rzetelnej i oddanej pracy na rzecz podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.

W mojej Kancelarii działanie wykonujemy od początku do końca trwania procesu restrukturyzacyjnego. Angażujemy specjalistów ds. analiz finansowych, księgowych, prawników oraz Radców Prawnych, aby przygotowany wniosek był kompletny i faktycznie stanowił realną pomoc dla naszych Klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz pozycja rynkowa daje nam możliwość udzielenia gwarancji na świadczone przez nas usługi.

Korzyści z przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego:
 • ochrona przed koniecznością ogłoszenia upadłości, 
 • zachowanie bytu prawnego przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami – zawarcie układu z wierzycielami – poprzez umorzenie części kapitału i/lub odsetek oraz wydłużenie okresu spłaty, 
 • ochrona przed egzekucją, 
 • przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie środków restrukturyzacyjnych,
 • możliwość korzystania z innych form pomocy (dotacje, kredyty celowe, subwencje, pożyczki).
Kompleksowa analiza sytuacji klienta
 • analiza stanu faktycznego, w tym przyczyn problemów finansowych – konsultacje z klientem, zarówno osobiste, jak i z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość, 
 • analiza dokumentów przekazanych przez klienta w oparciu o uprzednio dostarczony mu wykaz w tym m.in.: umów kredytowych wraz ze wszystkimi załącznikami i harmonogramami, operatów szacunkowych posiadanego majątku, ksiąg wieczystych, 
 • analiza powiazań kapitałowych i osobowych, 
 • doradztwo w wyborze odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, 
 • opracowanie strategii planowanych działań restrukturyzacyjnych (naprawczych).
Konstrukcja właściwa wniosku wraz z załącznikami oraz obsługa klienta do czasu otwarcia postępowania
 • merytoryczne opracowanie i przygotowanie dokumentów inicjujących postępowanie sądowe  tj. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, analiz finansowych (projektu zysków i strat na kolejne 5 lat opartych na co najmniej dwóch prognozach),  propozycji układowych,
 • reprezentowanie klienta przed Tymczasowym Nadzorcą Sądowym (w przypadku jego wyznaczenia przez Sąd) – w tym udział w spotkaniach zarówno osobiście, jak i poprzez wykorzystanie metod komunikacji na odległość, 
 • reprezentowanie i udział w rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (w przypadku jej wyznaczenia).
Bieżąca obsługa w toku postępowania
 • udział i reprezentowanie klienta na spotkaniu z Organem postępowania, 
 • współpraca z Organem postępowania w zakresie przygotowywania niezbędnych dokumentów na tym etapie tj. planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności, a także prowadzenia negocjacji z wierzycielami oraz czynności wynikających ze zdarzeń  powstałych w toku postępowania w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa. 
 • kontakt z wierzycielami, w tym prowadzenie negocjacji z wierzycielami osobiście w siedzibie wierzycieli, jak i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, 
 • udział i reprezentowanie klienta na zgromadzeniu wierzycieli, 
 • udział i reprezentowanie klienta  na rozprawie w przedmiocie zatwierdzenia warunków układu, 
 • bieżąca obsługa prawno – finansowa w toku postępowania w tym przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Organu postępowania.
W ramach współpracy gwarantujemy:
 • gwarantujemy przeprowadzenie audytu prawnego, finansowego i organizacyjnego działalności gospodarczej,
 • gwarantujemy pomoc w przygotowaniu operacyjnym działalności gospodarczej w zakresie prawno – finansowym przed złożeniem wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego do sądu,
 • gwarantujemy przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (w zależności od rodzaju postępowania) wraz z załącznikami zgodnie z wymogami formalnymi wynikającymi z ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz innych przepisów szczególnych,
 • gwarantujemy przygotowanie analiz finansowych (projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach), 
 • gwarantujemy doradztwo prawne i finansowe w zakresie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego na każdym jego etapie,
 • gwarantujemy reprezentację klienta, w tym m.in. w zakresie prowadzenia negocjacji z wierzycielami, na zgromadzeniu wierzycieli, na rozprawie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz w przedmiocie zatwierdzenia warunków układu,
 • gwarantujemy wykonanie wszelkich usług świadczonych na rzecz klienta przez osoby posiadające uprawnienia, doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do profesjonalnego wykonania poszczególnych etapów umowy.