Upadłość firm
i osób fizycznych

Każdy może znaleźć się w spirali zadłużenia i niewypłacalności. Jesteśmy tylko ludźmi. Ważne, by wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

Zdesperowani koniecznością natychmiastowej gotówki – tu i teraz – podejmujemy nieracjonalne decyzje, w zakresie zaciągania nieopłacalnych i niebezpiecznych pożyczek oraz kredytów krótkoterminowych, w efekcie czego możemy doprowadzić do sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie regulować już wszystkich swoich zobowiązań.

Spokojnie. Masz prawo do błędu. Jednakże, gdy stajesz się niewypłacalny należy działać szybko i zdecydowanie z doświadczonym doradcą.

Korzyści z przeprowadzenia postępowania upadłościowego:
 • pełne oddłużenie (dot. tylko konsumentów), 
 • wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych, 
 • wykreślenie z BIK i KRD, 
 • umorzenie postępowań egzekucyjnych, 
 • uniemożliwienie prowadzenia czynności windykacyjnych.
Kompleksowa analiza sytuacji klienta
 • analiza stanu faktycznego, w tym przyczyn problemów finansowych – konsultacje z klientem, zarówno osobiste, jak i z wykorzystaniem metod komunikacji na odległość, 
 • analiza dokumentów przekazanych przez klienta w oparciu o uprzednio dostarczony mu wykaz w tym m.in.: umów kredytowych wraz ze wszystkimi załącznikami i harmonogramami, operatów szacunkowych posiadanego majątku, ksiąg wieczystych, rodzajów zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych na majątku, 
 • analiza powiązań kapitałowych i osobowych.
Konstrukcja właściwa wniosku wraz z załącznikami oraz obsługa klienta do czasu otwarcia postępowania
 • merytoryczne opracowanie i przygotowanie dokumentów inicjujących postępowanie sądowe tj. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, analiz finansowych (projektu zysków i strat na kolejne 5 lat opartych na co najmniej dwóch prognozach),  
 • reprezentowanie i udział w rozprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (w przypadku jej wyznaczenia).
Bieżąca obsługa w toku postępowania
 • udział i reprezentowanie klienta na spotkaniu z Organem postępowania, 
 • współpraca z Organem postępowania w zakresie przygotowywania niezbędnych dokumentów na tym etapie tj. listy wierzytelności, spisu składników majątku upadłego oraz pozostałych dokumentów wynikających z zarządzeń organu postępowania. 
 • udział i reprezentowanie klienta  na rozprawie w przedmiocie planu podziału i ustalenia planu spłaty lub/i umorzenia zobowiązań.
W ramach współpracy gwarantujemy:
 • gwarantujemy przygotowanie analizy stanu faktycznego i dokumentacji przedstawionej przez Klienta,
 • gwarantujemy przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z wymogami formalnymi wynikającymi z ustawy prawo upadłościowe 
 • gwarantujemy reprezentowanie Klienta na rozprawie w przedmiocie ogłoszenia upadłości (w przypadku jej wyznaczenia) 
 • gwarantujemy wykonanie wszelkich usług świadczonych na rzecz Zleceniodawcy przez osoby posiadające doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania umowy.